Β’ Στάσης τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου.

Σήμερα, Παρασκευή στὶς 7.00μμ,  στὸν Ι.Μ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου, θὰ τελεσθεῖ ἡ ἀκολουθία τῆς Β’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου.  

Ἡ Παναγία μας χαίρεται νὰ τῆς ψάλλουμε τοὺς Χαιρετισμούς.

Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ Χαιρετισμοὶ ἔχουν μεγαλύτερη ἀξία σὲ σχέση μὲ τὴν Παράκληση τῆς Παναγίας, διότι οἱ Χαιρετισμοὶ εἶναι (ἡ μόνη) δοξολογία καὶ εὐχαριστία πρὸς τὴν Παναγία! 

" Ἡ Μήτηρ τοῦ Κυρίου ἐμφανισθεῖσα πολλάκις εἰς πολλούς Ἁγίους εἶπεν. Ἐπειδή μου ἀρέσουν ὑπερβαλλόντως οἱ ὡραῖοι Ὕμνοι τῶν 24 Οἴκων, θά ἀγαπῶ, θά προστατεύω, θά σκέπω, καί θά φυλάττω ἀπό πᾶν κακόν πάντα Χριστιανόν, ὅστις θά μέ χαιρετίζη ἅπαξ τῆς ἡμέρας μέ τούς ὕμνους τούτους, καί θά ζῆ κατά τόν νόμο τοῦ Θεοῦ. Κατά δέ τήν τελευταίαν ἡμέραν τῆς ζωῆς αὐτοῦ θά τόν ὑπερασπιστῶ καί ἐνώπιον τοῦ Υἱοῦ μου".