Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 4 Σεπτεμβρίου 2022 – Προφήτης Μωυσής ο Θεόπτης

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΘ/ 16 – 26 – 16 Καί ιδού είς προσελθών είπεν αυτώ Διδάσκαλε αγαθέ, τί αγαθόν ποιήσω ίνα έχω ζωήν αιώνιον;

17 ο δέ είπεν αυτώ Τί με λέγεις αγαθόν; ουδείς αγαθός ει μή είς ο Θεός. ει δέ θέλεις εισελθείν εις τήν ζωήν, τήρησον τάς εντολάς. 18 λέγει αυτώ Ποίας; ο δέ Ιησούς είπε Τό ου φονεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις,

19 τίμα τόν πατέρα καί τήν μητέρα, καί, αγαπήσεις τόν πλησίον σου ως σεαυτόν. 20 λέγει αυτώ ο νεανίσκος Πάντα ταύτα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου τί έτι υστερώ; 21 έφη αυτώ ο Ιησούς Ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πώλησόν σου τά υπάρχοντα καί δός πτωχοίς, καί έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, καί δεύρο ακολούθει μοι. 22 ακούσας δέ ο νεανίσκος τόν λόγον απήλθε λυπούμενος ήν γάρ έχων κτήματα πολλά.

23 Ο δέ Ιησούς είπε τοίς μαθηταίς αυτού Αμήν λέγω υμίν ότι δυσκόλως πλούσιος εισελεύσεται εις τήν βασιλείαν τών ουρανών.

24 πάλιν δέ λέγω υμίν, ευκοπώτερόν εστι κάμηλον διά τρυπήματος ραφίδος διελθείν ή πλούσιον εις τήν βασιλείαν τού Θεού εισελθείν. 25 ακούσαντες δέ οι μαθηταί αυτού εξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες Τίς άρα δύναται σωθήναι; 26 εμβλέψας δέ ο Ιησούς είπεν αυτοίς Παρά ανθρώποις τούτο αδύνατόν εστι, παρά δέ Θεώ πάντα δυνατά εστι.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΘ/ 16 – 26

16 Καί ιδού ένας τόν επλησίασε καί τού είπε Διδάσκαλε αγαθέ, τί αγαθόν καί τί καλόν νά κάμω διά νά έχω ζωήν αιώνιον;

17 Ο δέ Κύριος τού είπε Αφού απευθύνεσαι πρός εμέ ως εις άνθρωπον απλούν, διατί μέ λέγεις αγαθόν; Κανείς δέν είναι από τόν εαυτόν του καί πραγματικά αγαθός παρά μόνον ένας, ο Θεός.Εάν όμως θέλης νά έμβης εις τήν αιώνιον καί μακαρίαν ζωήν, φύλαξε καθ όλον τόν βίον σου τάς εντολάς. 18 Λέγει εις αυτόν Ποίας εντολάς; Ο δέ Ιησούς είπε τό νά μή φονεύσης, νά μή μοιχεύσης, νά μή κλέψης, νά μή ψευδομαρτυρήσης, 19 τίμα τόν πατέρα καί τήν μητέρα καί νά αγαπήσης τόν πλησίον σου σάν τόν εαυτόν σου.

20 Λέγει εις αυτόν ο νέος, ο οποίος δέν είχε διδαχθή ποία είναι καί πώς εφαρμζεται ή πρός τόν πλησίον αγάπη· Όλα αυτά τά εφύλαξα από τότε, πού ήμουν νέος.Τί μού λείπει ακόμη; 21 Είπεν εις αυτόν ο Ιησούς Εάν θέλης νά είσαι τέλειος, πήγαινε, πώλησε τά υπάρχοντά σου καί μοίρασέ τα εις τούς πτωχούς καί θά έχης θησαυρόν εις τούς ουρανούς.Καί έλα νά μέ ακολουθήσης.

22 Όταν όμως ο νέος ήκουσε τόν λόγον αυτόν, έφυγε λυπημένος, διότι είχε πολλά κτήματα καί η καρδία του ήτο κολλημένη εις αυτά.

23 Καί ο Ιησούς τότε είπεν εις τούς μαθητάς του Αληθώς σάς λέγω, ότι δύσκολα άνθρωπος πλούσιος θά έμβη εις τήν βασιλείαν τών ουρανών. 24 Πάλιν δέ σάς λέγω, ευκολώτερον είναι νά περάση μία γκαμήλα από τήν τρύπα, πού ανοίγει η βελόνα, παρά ο πλούσιος νά έμβη εις τήν βασιλείαν τού Θεού.

25 Αλλ όταν ήκουσαν τούτο οι μαθηταί του, τούς κατέλαβε πολύ μεγάλη έκπληξις καί είπαν Ποίος τάχα ημπορεί νά σωθή; 26 Αφού δέ ο Ιησούς τούς εκύτταξεν εκφραστικά, τούς επε Εις τούς ανθρώπους αυτό είναι αδύνατον, εις τόν Θεόν όμως όλα είναι δυνατά.Δύναται λοιπόν ο Θεός διά τής χάριτός του νά λύση κάθε καλοπροαιρέτου πλουσίου τούς δεσμούς τής καρδίας του πρός τό χρήμα καί νά καταστήση αυτόν άξιον τής σωτηρίας.