Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 4 Ιουλίου 2021 – Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης Αρχιεπίσκοπος Κρήτης

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ/ 18 – 23 – 18 Περιπατών δέ παρά τήν θάλασσαν τής Γαλιλαίας είδεν δύο αδελφούς, Σίμωνα τόν λεγόμενον Πέτρον καί Ανδρέαν τόν αδελφόν αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις τήν θάλασσαν ήσαν γάρ αλιείς.
19 καί λέγει αυτοίς Δεύτε οπίσω μου, καί ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων. 20 οι δέ ευθέως αφέντες τά δίκτυα ηκολούθησαν αυτώ. 21 Καί προβάς εκείθεν είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τόν τού Ζεβεδαίου καί Ιωάννην τόν αδελφόν αυτού, εν τώ πλοίω μετά Ζεβεδαίου τού πατρός αυτών καταρτίζοντας τά δίκτυα αυτών καί εκάλεσεν αυτούς.

22 οι δέ ευθέως αφέντες τό πλοίον καί τόν πατέρα αυτών ηκολούθησαν αυτώ. 23 Καί περιήγεν όλην τήν Γαλιλαίαν ο Ιησούς, διδάσκων εν ταίς συναγωγαίς αυτών καί κηρύσσων τό ευαγγέλιον τής βασιλείας καί θεραπεύων πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν εν τώ λαώ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ/ 18 – 23

18 Ενώ δέ επεριπάτει πλησίον τής θαλάσσης τής Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τόν Σίμωνα, πού μέ τό όνομα, τό οποίον τού έδωκεν ο Κύριος, λέγεται Πέτρος, καί τόν Ανδρέαν τόν αδελφόν του, οι οποίοι έρριπταν δίκτυον εις τήν θάλασσαν, διότι ήσαν ψαράδες.

19 Καί λέγει εις αυτούς Ακολουθήσατέ με καί θά σάς κάμω ικανούς νά ψαρεύετε αντί ψαριών ανθρώπους, τούς οποίους μέ τό δίκτυον τού κηρύγματος θά ελκύετε εις τήν βασιλείαν τών ουρανών. 20 Αυτοί δέ αμέσως άφησαν τά δίκτυα καί τόν ηκολούθησαν.

21 Καί αφού επροχώρησεν απ εκεί, είδεν άλλους δύο αδελφούς, τόν Ιάκωβον τόν υιόν τού Ζεβεδαίου καί τόν Ιωάννην τόν αδελφόν του, νά ετοιμάζουν τά δίκτυά τους μέσα εις τό πλοίον μαζί μέ τόν πατέρα τους Ζεβεδαίον.Καί τούς εκάλεσεν.

22 Αυτοί δέ παρευθύς άφησαν τό πλοίον καί τόν πατέρα τους καί τόν ηκολούθησαν.

23 Καί περιώδευεν όλην τήν Γαλιλαίαν ο Ιησούς διδάσκων εις τάς συναγωγάς των, όπου κάθε Σάββατον εμαζεύοντο οι Εβραίοι, διά νά ακούσουν τήν ανάγνωσιν τής Αγίας Γραφής καί νά προσευχηθούν.Καί εκεί εκήρυττε τό χαρμόσυνον άγγελμα, ότι επλησίαζεν ο χρόνος τής πνευματικής βασιλείας, πού θά έφερεν εις τούς ανθρώπους τήν απολύτρωσιν καί χαράν καί εθεράπευε κάθε είδος ασθένειαν καί αδιαθεσίαν μεταξύ τού λαού.