Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 2 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Α/ 1 – 8 – 1 Αρχή τού ευαγγελίου Ιησού Χριστού, υιού τού Θεού. 2 Ως γέγραπται εν τοίς προφήταις, ιδού εγώ αποστέλλω τόν άγγελόν μου πρό προσώπου σου, ός κατασκευάσει τήν οδόν σου έμπροσθέν σου …
3 φωνή βοώντος εν τή ερήμω, Ετοιμάσατε τήν οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τάς τρίβους αυτού, 4 εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τή ερήμω καί κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. 5 καί εξεπορεύετο πρός αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα καί οι Ιεροσολυμίται, καί εβαπτίζοντο πάντες εν τώ Ιορδάνη ποταμώ υπ αυτού εξομολογούμενοι τάς αμαρτίας αυτών 6 ήν δέ ο Ιωάννης ενδεδυμένος τρίχας καμήλου καί ζώνην δερματίνην περί τήν οσφύν αυτού, καί εσθίων ακρίδας καί μέλι άγριον. 7 καί εκήρυσσε λέγων Έρχεται ο ισχυρότερός μου οπίσω μου, ού ουκ ειμί ικανός κύψας λύσαι τόν ιμάντα τών υποδημάτων αυτού. 8 εγώ μέν εβάπτισα υμάς εν ύδατι, αυτός δέ βαπτίσει υμάς εν Πνεύματι αγίω.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Α/ 1 – 8

1 Αρχή τού χαροποιού μηνύματος περί τής ελεύσεως εις τόν κόσμον τού Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο ενανθρωπήσας Υιός του Θεού, έγινεν ο Ιωάννης. 2 Καί έγινεν ο Ιωάννης η αρχή τού ευαγγελίου, σύμφωνα μέ εκείνο πού έχει προφητευθή καί είναι γραμμένον εις τούς προφήτας Ιδού, λέγει ο επουράνιος Πατήρ διά τού προφήτου Μαλαχίου εις τόν Μεσσίαν εγώ αποστέλλω τόν απεσταλμένον μου προτήτερα καί εμπρός από σέ, ο οποίος θά προετοιμάση τάς ψυχάς τών ανθρώπων, διά νά σέ υποδεχθούν ως Σωτήρα καί Λυτρωτήν καί έτσι θά προπαρασκευάση εμπρός από σέ τόν δρόμον, διά τού οποίου θά πλησιάσης ως διδάσκαλος καί Σωτήρ τούς ανθρώπους.

3 Καί ο απεσταλμένος αυτός είναι εκείνος, περί τού οποίου προείπεν ο προφήτης Ησαΐας τά εξής: Φωνή ανθρώπου, πού κράζει εις τήν έρημον καί λέγει Ετοιμάσατε τόν δρόμον, διά τού οποίου θά έλθη πρός σάς ο Κύριος κάμετε ίσιους καί ομαλούς τούς δρόμους, από τούς οποίους θά περάση. Ξερριζώσατε δηλαδή από τάς ψυχάς σας τά αγκάθια τών αμαρτωλών παθών καί ρίψατε μακράν τούς λίθους τού εγωϊσμού καί τής πωρώσεως καί καθαρίσατε μέ τήν μετάνοιαν τό εσωτερικόν σας, διά νά δεχθή τόν Κύριον. 4 Καί έγινεν ο Ιωάννης αρχή τού ευαγγελίου μέ τό νά βαπτίζη εις τήν έρημον καί μέ τό νά κηρύττη βάπτισμα, πού έπρεπε νά συνοδεύεται μέ εσωτερικήν μετάνοιαν, πρός τόν σκοπόν του νά επιτύχουν οι βαπτιζόμενοι τήν άφεσιν τών αμαρτιών τους, τήν οποίαν θά τούς εξησφάλιζεν ο μετά τόν Ιωάννην ερχόμενος Μεσσίας. 5 Καί επήγαιναν πρός αυτόν οι κάτοικοι ολοκλήρου τής Ιουδαίας καί οι Ιεροσολυμίται καί εβαπτίζοντο υπό τού Ιωάννου όλοι εις τόν Ιορδάνην ποταμόν, συγχρόνως δέ εξωμολογούντο φανερά τάς αμαρτίας των.

6 Σύμφωνος δέ καθ όλα πρός τό κήρυγμά του ήτο καί ο όλος βίος τού Ιωάννου καί η όλη εμφάνισίς του. Εφόρει ο Ιωάννης ένδυμα υφασμένον από τρίχας καμήλου καί είχε ζώνην δερματίνην γύρω από τήν μέσην του καί έτρωγε ακρίδας, απ εκείνας πού έφερεν ο άνεμος σάν σύννεφον από τήν Αραβίαν εις τήν έρημον, καί μέλι πού μέσα εις σχισμάς πετρών αποθήκευαν άγρια μελίσσια. 7 Καί εκήρυττε καί έλεγεν Έρχεται ύστερα από εμέ εκείνος, πού λόγω τού αξιώματός του καί τής θείας φύσεως του είναι δυνατώτερος από εμέ, τού οποίου εγώ δέν είμαι άξιος νά σκύψω καί νά τού λύσω ως δούλος τό λωρίον τών υποδημάτων του. 8 Εγώ μέν σάς εβάπτισα μέ νερόν, αυτός όμως θά σάς βαπτίση μέ Πνεύμα Άγιον, τό οποίον θά καθαρίση καί τάς ψυχάς σας.

.