Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Σεπτεμβρίου 2022 – Άγιος Ευφρόσυνος ο μάγειρας

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Γ/ 13 – 17 – 13 καί ουδείς αναβέβηκεν εις τόν ουρανόν ει μή ο εκ τού ουρανού καταβάς, ο υιός τού ανθρώπου ο ών εν τώ ουρανώ.
14 καί καθώς Μωϋσής ύψωσε τόν όφιν εν τή ερήμω, ούτως υψωθήναι δεί τόν υιόν τού ανθρώπου, 15 ίνα πάς ο πιστεύων εις αυτόν μή απόληται αλλ έχη ζωήν αιώνιον.

16 Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τόν κόσμον, ώστε τόν υιόν αυτού τόν μονογενή έδωκεν, ίνα πάς ο πιστεύων εις αυτόν μή απόληται αλλ έχη ζωήν αιώνιον.

17 ου γάρ απέστειλεν ο Θεός τόν υιόν αυτού εις τόν κόσμον ίνα κρίνη τόν κόσμον, αλλ ίνα σωθή ο κόσμος δι αυτού.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Γ/ 13 – 17

13 Καί όμως μόνον από εμέ θά μάθετε τά επουράνια ταύτα. Διότι κανείς από τούς ανθρώπους δέν έχει αναβή εις τόν ουρανόν διά νά μάθη τά επουράνια καί νά σάς διδάξη περί αυτών, παρά μόνον εκείνος, πού κατέβη από τόν ουρανόν καί έγινε διά τής ενανθρωπήσεως υιός τού ανθρώπου, ο οποίος, ενώ τώρα είναι εις τήν γήν, εξακολουθεί ως πανταχού παρών Θεός, νά είναι καί εις τόν ουρανόν.

14 Καί διά νά σού αποκαλύψω καί άλλην άγνωστον καί ψυχοσωτήριον αλήθειαν, σού λέγω Όπως άλλοτε ο Μωϋσής εκρέμασεν υψηλά τό χάλκινο φίδι, διά νά σώζωνται δι αυτού οι Ισραηλίται από τά θανατηφόρα δαγκώματα τών φιδιών τής ερήμου, έτσι σύμφωνα μέ τό μυστηριώδες σχέδιον τού Θεού πρέπει νά κρεμασθή υψηλά επί τού σταυρού ο υιός τού ανθρώπου προσλαμβάνων τό ομοίωμα τής αμαρτίας, αλλά μή έχων καμμίαν πραγματικήν σχέσιν μέ αυτήν.

15 Καί θά υψωθή επί τού σταυρού, διά νά μή χαθή εις τόν αιώνιον θάνατον κανένας από εκείνους, πού πιστεύουν εις αυτόν, αλλά νά έχη ζωήν αιώνιον.

16 Μή σού φαίνεται δέ παράδοξον τό ότι πρόκειται διά τήν σωτηρίαν σας νά υψωθή επί τού σταυρού ο υιός τού ανθρώπου. Διότι τόσον πολύ ηγάπησεν ο Θεός τόν κόσμον τών ανθρώπων, πού έζη εις τήν αμαρτίαν, ώστε παρέδωκεν εις θάνατον τόν μονάκριβον Υιόν του, διά νά μή χαθή εις αιώνιον θάνατον καθένας, πού πιστεύει εις αυτόν, αλλά νά έχη ζωήν αιώνιον.

17 Διότι δέν απέστειλεν ο Θεός τόν Υιόν του εις τό αμαρτωλόν γένος τών ανθρώπων, διά νά κατακρίνη καί καταδικάση τό γένος αυτό, όπως φρονείτε σείς οι Ιουδαίοι περί τού Μεσσίου, ότι θά σώση μόνον τούς Ιουδαίους καί θά κατακρίνη τά λοιπά έθνη. Αλλά τόν απέστειλε διά νά σωθή ολόκληρος ο κόσμος τών ανθρώπων δι αυτού.