Τό Πρόβλημα τοῦ ΑΙDS τοῦ Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης ΠΑΥΛΟΥ.

Πρίν ἀπό μερικά χρόνια ἕνας νέος ἄνθρωπος ἦλθε στό γραφεῖο μου, στάθηκε ἀπέναντι μου μέ κύταξε κατάματα καί μοῦ εἶπε:

            "ξέρεις, πάτερ, ποιό εἶναι τό πρόβλημα μου; ἔχω ΑΙDS"

καί πρίν προλάβω νά ἀντιδράσω, συνέχισε:

            "καί ξέρεις γιατί κτυπάω τό κεφάλι μου στόν τοῖχο; τώρα, γιατί μπορῶ καί εἶμαι ἐγκρατής καί τάχα πρῶτα δέν μποροῦσα;"

            Ἔμεινα γιά λίγο νά τόν κοιτάζω. Ἦταν ἕνα πανύψηλο παλληκάρι πού προφανῶς ἤθελε πολύ νά ζήσει, ἀλλά κάποιοι εἶχαν συντελέσει ὥστε οἱ δεῖκτες τοῦ ρολογιοῦ τῆς ζωῆς του νά κυλήσουν γρήγορα. Μίλησα ἀρκετά μαζί του τότε καί εἴπαμε πολλά πού αὐτή τήν στιγμή δέν ἔχουν σημασία. Αὐτό πού ἔχει σημασία εἶναι ὅτι τό παλληκάρι αὐτό, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή αὐτή καί σέ μένα μένει ὁ προβληματισμός γιά ὅλους αὐτούς τούς ἀνευθυνο-υπεύθυνους πού ἔχουν μιά καίρια εὐθύνη γιά τήν κατάληξη πολλῶν νέων ἀνθρώπων. Γιά ὅλους ἐκείνους πού ἀντί νά μιλήσουν τήν γλῶσσα τῆς ἀλήθειας καί τῆς εὐθύνης, χρησιμοποιοῦν μισόλογα καί μιά στάση τόσο ἀνεύθυνη, ὥστε νά καταντᾶ ἐγκληματική. Σήμερα δέν σκοτώνει μόνο τό ΑΙDS, σκοτώνει πολλές φορές ἡ ἐπιπολαιότητα καί ἡ ἀνευθυνότητα τῶν δῆθεν ἁρμοδίων.

             Καθένας εἶναι ἀσφαλῶς ἐλεύθερος νά κάνει τίς ἐπιλογές του στήν ζωή του, ἀλλά εἶναι ταυτόχρονα καί ὑπεύθυνος γι'αὐτές τίς ἐπιλογές. Στόχος τῆς Πολιτείας θά πρέπει νά εἶναι, τό νά συντελέσει ἡ πορεία τῶν ἀνθρώπων νά εἶναι πορεία ἐν ἐπιγνώσει. Ἄν τώρα κάποιος ἐν ἐπιγνώσει θέλει νά βαδίσει πρός τόν θάνατο, κανείς δέν μπορεῖ νά τόν ἐμποδίσει.

            Τό ΑΙDS καί ὁ τρόπος τῆς μετάδοσης του στέλνουν ἕνα μήνυμα στόν ἄνθρωπο καί τό μήνυμα εἶναι ξεκάθαρο. 'Επιστροφή στήν ἀγαπητική σχέση τῶν ἀνθρώπων, ἐπιστροφή στόν ἀληθινό ἔρωτα, πού βλέπει τόν ἄνθρωπο σάν πρόσωπο ἀγάπης καί ὄχι σάν ἀντικείμενο χρήσης. Στέλνει τό ξεκάθαρο μήνυμα ὅτι ἡ αὐτονόμηση τῆς σεξουαλικότητας ἀπό τήν σύνολη ζωή τοῦ ἀνθρώπου συνιστᾶ παραβίαση καί διαστροφή τῆς φυσικῆς τάξης τῶν πραγμάτων καί ἡ φύση παραβιαζομένη πληρώνει μέ τό ἀνάλογο τίμημα.

            Ἀντί λοιπόν γιά τήν γλῶσσα τῆς εὐθύνης καί τῆς ἀλήθειας πού τελικά εἶναι ἡ γλῶσσα τῆς ἀγάπης πού σώζει, προσφέρουμε τήν ἐπίφαση τῆς ἀλήθειας, πού εἶναι στήν πραγματικότητα ψέμμα πού σκοτώνει.

            Αὐτή ἡ ἐπίφαση τῆς ἀλήθειας προσφέρεται μέ τό πολλαπλῶς διάτρητο, κατραστροφικό καί ἐγκληματικό τελικά "σλόγκαν" πού λέει,  "Ναί τόν ἔρωτα. Ὄχι στό ΑΙDS". Ὅσο προσπαθῶ νά καταλάβω αὐτό τό μήνυμα, τόσο αἰσθάνομαι τήν ὀργή νά φουντώνει μέσα μου.

            Κατ' ἀρχήν στό μήνυμα αὐτό ὑπάρχει μία πλαστογραφία καί ἡ πλαστογραφία συνίσταται στήν ταύτιση τοῦ ἔρωτα μέ τό σέξ. Εἶναι καιρός ὅμως νά διευκρινήσουμε ὅτι ἄλλο εἶναι ἡ ΑΓΑΠΗ, ἄλλο ὁ ΕΡΩΤΑΣ καί ἄλλο τό ΣΕΞ. Πρόκειται γιά τρεῖς διαφορετικές πραγματικότητες οἱ ὁποῖες δέν ταυτίζονται.

            Τό νόημα τοῦ μηνύματος εἶναι: "ἔχετε ἐλεύθερα σεξουαλικές σχέσεις προσέχτε μόνο μήν κολλήσετε ΑΙDS ". Πιστεύω ὅτι πρόκειται γιά ἕνα ἀνεύθυνο καί ἐγκληματικό μήνυμα μέ ἀναληθές περιεχόμενο. Ναί, στόν ΕΡΩΤΑ-ΣΕΞ σημαίνει ναί, στήν ἐναλλαγή τῶν ἐρωτικῶν συντρόφων. Ναί, στήν ἐναλλαγή τῶν ἐρωτικῶν συντρόφων, σημαίνει ὄχι στόν ἀληθινό ἔρωτα, σημαίνει, ὄχι στήν ἀγάπη . Ναί, στήν ἐναλλαγή τῶν ἐρωτικῶν συντρόφων  σημαίνει τελικά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἄλλου ὄχι σάν προσώπου ἀγάπης, ἀλλά σάν ἀντικειμένου χρήσης. Κι' ἄν ἀκόμη διασωθεῖ ἀπό τό ΑΙDS κάνοντας χρήση προφυλακτικῶν, πρᾶγμα ἀμφίβολο, δέν σώζεται ἀπό τήν ἀλλοτρίωση καί ἀπό τό νά καταστεῖ ἀνάπηρος νά ἀγαπήσει.

            Τό πέρασμα στήν συνείδηση τῆς ἀντίληψης, ὅτι ὁ ἄλλος δέν εἶναι πρόσωπο πού τό ἀγαπᾶμε καί ἐπειδή τό ἀγαπᾶμε τό σεβόμαστε, τό ἐκτιμᾶμε, ἀφοσιωνόμαστε σ'αὐτό, ἀλλά ἀντικείμενο πού τό χρησιμοποιοῦμε γιά τήν ἀτομική μας ἱκανοποίηση, διαστρέφει τόν ψυχισμό τοῦ ἀνθρώπου καί κατασκευάζει ἀνθρώπους ἀνάπηρους -ἐννοῶ ἀπολύτως τήν λέξη- νά ἀγαπήσουν, ἀνάπηρους νά ἐρωτευθοῦν.

            Ἄν σήμερα ὑπάρχει σοβαρή κρίση στόν χῶρο τοῦ γάμου, ἄν εἶναι ἀληθής ἡ γλῶσσα τῶν ἀριθμῶν πού πληροφορεῖ, ὅτι ἕνα στά τρία ζευγάρια διαλύεται, ἡ κρίση αὐτή εἶναι κρίση ἀγάπης. Ὀφείλεται στήν ἀνικανότητα τῶν ἀνθρώπων νά ἀγαπήσουν. Ἐνῶ λοιπόν ὑποτίθεται, ὅτι μέ τό μήνυμα μας προσπαθοῦμε νά σώσουμε ἀπό κάποιον  κίνδυνο, χωρίς νά τό κατορθώνουμε τελικά, ἡ αὔξηση τῶν κρουσμάτων εἶναι χαρακτηριστική, ἐκθέτουμε τούς νέους κυρίως ἀνθρώπους σέ ἄλλους τό ἴδιο σοβαρούς κινδύνους πού ὑπονομεύουν τήν ζωή τους ὁλόκληρη.

            Ἡ μόνη οὐσιαστική καί ἀναντικατάστατη προφύλαξη ἀπό τήν μάστιγα τοῦ αἰῶνα εἶναι, νά προσφέρουμε στούς νέους ἀνθρώπους τήν ἐπιλογή τῆς ἀγάπης ἀντί γιά τήν ἐπιλογή τοῦ ἐρωτισμοῦ καί ἡ ἀγάπη δέν σώζει ἁπλά ἀπό κάποιον κίνδυνο, ἔστω κι'ἄν αὐτός ὁ κίνδυνος εἶναι ὁ θάνατος, ἀλλά κάνει νά ἀνθίζει ὁλόκληρη ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου, τόν ὁδηγεῖ σέ μιά πληρότητα οὐσιαστική.