Πληροφορίες για τέλεση Μυστηρίου του Γάμου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ
 
Δικαιολογητικά Γάμου:
 
• Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας καὶ ἀσχέτου συγγενείας γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ τοὺς μελλονύμφους. Ἐκδίδεται ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο τῆς ἐνορίας, στὴν ὁποία διαμένουν οἱ μελλόνυμφοι τὴν τελευταία πενταετία. [ΠΡΟΣΟΧΗ: Γιὰ τὴν ἔκδοση Πιστοποιητικοῦ Ἀγαμίας ἀπαιτεῖται πιστοποιητικὸ γεννήσεως ἤ οἰκογενειακῆς καταστάσεως ἀπὸ τὸ Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου, ὅπου εἶναι ἐγγεγραμμένος/-η ὁ/ἡ ἐνδιαφερόμενος/-η. Γιὰ τὴν ἔκδοσή του χρειάζεται νὰ εἶναι παρόντες δυὸ ἐνήλικοι μάρτυρες, ἔχοντας μαζί τους τὶς Ἀστυνομικὲς Ταυτότητές τους.]
• 1(ένα) e-Παράβολο χαρτοσήμου ( 15 ) Εὐρὼ Δημοσίου, με κωδικό 401.
• Παρουσία τῶν Μελλονύμφων μὲ τὶς Ἀστυνομικές τους Ταυτότητες γιὰ τὴ συμπλήρωση τῶν δικαιολογητικῶν, σὲ ἡμέρα καὶ ὥρα ποὺ θὰ ἔχουν προκαθορίσει μὲ τὸν Ἱερέα.
• Α.Μ.Κ.Α (Ἀριθμὸς Μητρῴου Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης) καὶ τῶν δυὸ μελλονύμφων.
• Α.Φ.Μ (Ἀριθμὸς Φορολογικοῦ Μητρῴου) καὶ τῶν δυὸ μελλονύμφων.
 
Εἰδικὲς περιπτώσεις:
 
• Σὲ περίπτωση διαζευγμένου, κατατίθεται τὸ Διαζευκτήριο μὲ τὴν ἔνδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟ», τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη ὅπου τελέστηκε.
• Σὲ περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικοῦ Γάμου, κατατίθεται ἡ Ληξιαρχικὴ Πράξη Γάμου μαζὶ μὲ τὸ ἀμετάκλητο τῆς Δικαστικῆς ἀποφάσεως ποὺ λύει τὸν Γάμο αὐτό. Ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου.
• Σὲ περίπτωση χηρείας, κατατίθεται ἡ Ληξιαρχικὴ Πράξη θανάτου.
• Σὲ περίπτωση ποὺ ὁ ἕνας ἐκ τῶν Μελλονύμφων κατοικεῖ σὲ ἄλλη ἐνορία, τὸ Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας θὰ ἐκδώσει ὁ Ἐφημέριος τῆς ἐνορίας του. Ἐὰν ἡ ἐνορία τοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν Μελλονύμφων ἀνήκει σὲ ἄλλη Μητρόπολη ἀπὸ αὐτὴ στὴν ὁποία θὰ τελεστεῖ ὁ Γάμος, τὸ Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας θὰ πρέπει πρῶτα νὰ θεωρεῖται ἀπὸ τὴ Μητρόπολη αὐτὴ καὶ ἔπειτα νὰ προσκομίζεται στὸν Ἐφημέριο ὁ ὁποῖος θὰ τελέσει τὸν Γάμο.
• Ἐὰν ἔχει προηγηθεῖ Πολιτικὸς Γάμος τῶν Μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται καὶ Ἀντίγραφο Ληξιαρχικῆς Πράξεως Πολιτικοῦ Γάμου.
 
Διαδικασία Ἔκδοσης Ἀδείας Γάμου
 
    Τὰ ἀνωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στὸν ἐφημέριο τῆς ἐνορίας ὅπου θὰ τελεστεῖ ὁ γάμος.
    Ὁ ἐφημέριος ἐτοιμάζει τὰ ἀπαραίτητα ἔγγραφα γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἀδείας γάμου καὶ τὰ ὑποβάλλει (ὁ ἴδιος ἢ κατόπιν συνεννοήσεως οἱ μελλόνυμφοι) στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἀδείας τοῦ γάμου.
   
Διαδικασία μετὰ τὴν τέλεση τοῦ Γάμου
 
    Μετὰ τὸν Γάμο οἱ Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο τὴ Δήλωση Τελέσεως Γάμου, ὑπογεγραμμένη ἀπὸ τοὺς Νεόνυμφους καὶ τοὺς Παράνυμφους (Κουμπάρους).
    Ἡ Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στὸ Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου, στὰ ὅρια τοῦ ὁποίου τελέσθηκε ὁ Γάμος, ὑποχρεωτικὰ ἐντὸς 30 ἡμερῶν ἀπὸ τὴν ἡμέρα τελέσεως τοῦ Γάμου. Ἡ κατάθεση τῆς Δήλωσης αὐτῆς γίνεται ἀπὸ ἕναν ἐκ τῶν Νεονύμφων.
    [Προσοχή: σὲ περίπτωση ἐκπρόθεσμης καταθέσεως αὐτῆς, ἐπιβάλλεται πρόστιμο ἀπὸ τὸν Δῆμο]
    [Προσοχή: σὲ περίπτωση ποὺ ἔχει προηγηθεῖ πολιτικὸς γάμος, ἡ δήλωση τελέσεως τοῦ Θρησκευτικοῦ Γάμου ὑποβάλλεται στο Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου ὅπου ἔχει γίνει ὁ πολιτικὸς γάμος]
 
Γενικές Πληροφορίες
 
    Γάμοι μὲ Ἀλλόθρησκους ΔΕΝ τελοῦνται.
    Γάμοι μὲ Ἑτερόδοξους (Καθολικούς, Προτεστάντες, Ἀγγλικανούς) τελοῦνται, ἔφ΄ ὅσον οἱ Μελλόνυμφοι προσκομίσουν:
    α) Πιστοποιητικὸ Βαπτίσεως.
    β) Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας.
    γ) Δήλωση περὶ Ὀρθοδοξίας τέκνων (668/6348ΝΚ/549/14-5-97 Ἱερᾶς Συνόδου).
    Γάμοι δὲν τελοῦνται:
    α) Τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή (ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς ἕως καὶ τὸ Μεγάλο Σάββατο)
    β) Ἀπὸ 1 ἕως 15 Αὐγούστου καὶ τὴν 29η Αὐγούστου
    γ) Τὴ 14η Σεπτεμβρίου, μνήμη τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
    δ) Ἀπὸ 17 ἕως 25 Δεκεμβρίου
    ε) Τὴν Τετάρτη καὶ Παρασκευή.
 

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα