Νηστεία καὶ Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων

Νηστεία καὶ Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων
Ἀγαπητοὶ ἐνορίτες,
Στὶς 15 Νοεμβρίου ἀρχίζει ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων. Πρόκειται γιὰ μιὰ περίοδο  ἔντονης πνευματικῆς ἐργασίας καὶ προετοιμασίας γιὰ τὸν ἐπικείμενο ἑορτσμὸ τῶν Χριστουγέννων. Ἀπὸ τὶς 15 Νοεμβρίου ἕως τὶς 17 Δεκεμβρίου (κατ’ ἄλλη παράδοση ἕως τὶς 12 Δεκεμβρίου) νηστεύουμε τὸ κρέας, τὰ γαλακτοκομικὰ καὶ τὰ αὐγὰ καὶ τρώμε ψάρι (ἐκτὸς Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς, ποὺ νηστεύουμε αὐστηρά). Μετὰ τὶς 17 (ή 12) Δεκεμβρίου νηστεύουμε καὶ τὸ ψάρι. Ἡ νηστεία ὅμως κατὰ τὴν ὑπόδειξη τοῦ Κυρίου μας ἔχει νόημα, ὅταν συνδυάζεται μὲ προσευχὴ καὶ ἐλεημοσύνη. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν ἔναρξη τῆς νηστείας μᾶς προσκαλεῖ σὲ ἐντονότερη λειτουργικὴ ζωὴ καὶ ἀγαθοεργία. Γιὰ αὐτὸν τὸ σκοπό, ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση προβλέπει γιὰ τὴν περίοδο αὐτὴ τὴν καθημερινὴ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, τὴν τέλεση δηλαδὴ σαρανταλείτουργου (σαράντα Θείες Λειτουργίες).
Ἡ τέλεση σαρανταλείτουργου ἀποτελεῖ  μεγάλη εὐλογία γιὰ τὴν Ἐνορία. Εἶναι μιὰ εὐκαιρία γιὰ βίωση τὴς λατρευτικῆς καὶ μυστηριακῆς  ζωῆς, γιὰ ἐπαφὴ  μὲ τὸν πλοῦτο τῆς ὑμνολογίας καὶ τῶν θείων Γραφῶν καὶ γιὰ συχνότερη Θεία Κοινωνία. Ἡ Θεία Λειτουργία μᾶς μαθαίνει νὰ συγχωροῦμε, νὰ ἀγαποῦμε καὶ νὰ εἶμαστε ἑνωμένοι μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε προσφέρουμε τὰ Δῶρα μας στὸ Θεό, τὸν ἄρτο, τὸν οἴνο, τὸ κερὶ καὶ τὸ ἔλαιον, προσευχόμενοι ὑπὲρ  ὑγείας καὶ ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων συγγενῶν καὶ προγόνων πατέρων καὶ  ἀδελφῶν μας.
Ἡ μνημόνευση τῶν ὀνομάτων τῶν ζώντων καὶ τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν, ἡ ὁποία γίνεται κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ὄρθρου στὴν ἁγία Πρόθεση πρὶν τὴν Θεία Λειτουργία, εἶναι ἔργο πολὺ σημαντικὸ καὶ ἱερό, ποὺ θεσμοθετήθηκε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους καὶ ἐπιτελεῖται ἀδιάλειπτα μέσα στοὺς αἰώνες.
Καλὸ Σαρανταλείτουργο! 
Οἱ ἐφημέριοι τοῦ Ι.Μ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Σιατίστης 
 

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα