Εγκύκλιος επί τη εορτή των Χριστουγέννων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης Παύλου

Παντί τῷ πληρώματι

τῆς κατά Σισάνιον καί Σιάτισταν Ἐκκλησίας

 

Ἀδελφοί προσφιλέστατοι καί παιδιά μου ἀγαπημένα

Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε!

 

Αὐτό τό μήνυμα καί αὐτή τήν πρόσκληση ἀπευθύνει σέ μᾶς ἡ Ἐκκλησία μας μέ τό στόμα τοῦ ἱεροῦ ὑμνωδοῦ, αὐτή τή μεγάλη ἡμέρα καί τή μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων.

Καί πρῶτα τό μήνυμα: Χριστός γεννᾶται

Ποιός ὅμως εἶναι ὁ Χριστός πού γεννᾶται;

Εἶναι ὁ Θεός, ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ πού γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους καί γιά τή δική μας τή σωτηρία γίνεται ἄνθρωπος.

Εἶναι Ἐκεῖνος πού εἶπε καί δημιουργήθηκαν τά πάντα, Αὐτός πού διέταξε καί κτίσθηκαν

Αὐτός εἰς τό Ὄνομα τοῦ ὁποίου στερεώθηκαν οἱ οὐρανοί καί θεμελιώθηκε ἡ γῆ.

Εἶναι Αὐτός τοῦ ὁποίου οἱ οὐρανοί ἀκατάπαυστα διηγοῦνται τήν δόξαν καί τά ἔργα τῶν χειρῶν Του ἀναγγέλλει τό στερέωμα.

 

 

Αὐτός λοιπόν τώρα ὁ ὑψηλός Θεός φανερώνεται στή γῆ ταπεινός ἄνθρωπος, προκειμένου νά ἀνεβάσει καί πάλι στό ὕψος τῆς θεότητος τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο. Στό γεμᾶτο ἀπορία ἐρώτημα τοῦ ἱεροῦ ὑμνωδοῦ: «ὁ ἀχώρητος παντί πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς μητρός», ἡ ἀπάντηση εἶναι: «πάντως ὡς οἶδεν, ὡς ἠθέλησε καί ὡς εὐδόκησε». Ὁ Θεός λυγίζει τούς οὐρανούς καί κατεβαίνει στή γῆ καί αὐτή ἡ κίνηση εἶναι ἔργο τῆς Σοφίας Του καί τῆς θελήσεως Του, καί τῆς ἀγάπης Του.

 

Μέ τή σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ στά ἄχραντα σπλάχνα τῆς Παναγίας ἡ γεμάτη φθορά καί θάνατο ἀνθρώπινη φύση θά μπολιαστεῖ μέ τό θεϊκό μπόλι. Ἔτσι ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀργότερα θά σημαίνει ὅτι τό  μπόλι ἔπιασε, ἡ ζωή νίκησε τό θάνατο, ὁ ἄνθρωπος ἔγινε θείας φύσεως κοινωνός.

          Ὁ ἄγγελος εὐαγγελίζεται στόν κόσμο χαρά μεγάλη καί ἡ μεγάλη χαρά εἶναι ὅτι «ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ», ὅτι γεννήθηκε γιά μᾶς σήμερα Σωτήρας.

          Ὁ Χριστός εἶναι Σωτήρας ὄχι μέ κάτι πού κάνει, ἀλλά μέ αὐτό πού εἶναι. Τέλειος Θεός καί τέλειος Ἄνθρωπος. Μέ μία λέξη Θεάνθρωπος καί τήν ἴδια στιγμή ἀρχηγός καί γενάρχης μιᾶς νέας ἀνθρωπότητος, τῆς Ἐκκλησίας. Στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἑνώθηκε τό κτιστό μέ τό ἄκτιστο, ἡ δική μας θνητότητα μέ τήν αἰώνια ζωή τοῦ Χριστοῦ καί νικήθηκε ὁ δικός θάνατος.

         

          Τά Χριστούγεννα λοιπόν εἶναι ἡ μεγάλη μας γιορτή, ἡ μεγάλη μας χαρά. Τώρα μέ τό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος μας μπολιαζόμαστε καί ἐμεῖς μέ τή σειρά μας στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, κοινωνοῦμε μέ τή δική Του ζωή καί γινόμαστε καί ἐμεῖς κατά χάριν θεάνθρωποι.

          Αὐτό λοιπόν εἶναι τό μεγάλο μήνυμα, αὐτό εἶναι τό μεγάλο τῆς εὐσεβείας Μυστήριον ὅτι «ὁ Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί».

          Καί μετά τό μήνυμα ἡ πρόσκληση: Δοξάσατε!

          Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε!

          Ἡ πρόσκληση νά δοξάσουμε καί νά δοξάζουμε τό Θεό γιά τήν ἀγάπη Του, πού Τόν ὁδήγησε στήν κένωση Του, στήν Ἐνανθρώπηση Του, στή δική μας Σωτηρία. Ἐκεῖνος ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά γίνουμε ἐμεῖς Θεοί. Δέ στέκεται μακρυά μας, μᾶς θέλει κοινωνούς τῆς δικῆς Του ζωῆς καί τῆς δικῆς Του δόξας. Ἡ ζωή μας ὁλόκληρη θά πρέπει νά εἶναι μιάς διαρκής εὐχαριστία, μιά διαρκής δοξολογία, νά δοξάζουμε τό Θεό «ἐν τῷ σώματι ἡμῶν καί ἐν τῷ πνεύματι ἡμῶν» ἡ ζωή μας ὁλόκληρη θά πρέπει νά εἶναι μιά διαρκής παραμονή στήν Ἐκκλησία, μιά διαρκής τήρηση τοῦ θελήματος ὥστε ὅλοι «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾶ καρδία νά δοξάζουμε τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές ὄνομα Του».

 

          Ἑορτάζουμε ἐφέτος τά Χριστούγεννα σέ δύσκολες ἡμέρες πού καθημερινά γίνονται δυσκολότερες καί ἀπειλοῦν καί αὐτήν ἐπιβίωση τοῦ ἀνθρώπου.

          Ἑορτάζουμε τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ σέ μιά ἐποχή πού κάποιοι ἀπειλοῦν νά ἀφανίσουν τό Πρόσωπό Του ἀπό τῆς Γῆς.

          Ἑορτάζουμε τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τοῦ μόνου πού εἶναι ἡ εἰρήνη ἡμῶν, σἐ μιά ἐποχή πού οἱ πόλεμοι καί ἡ ἀνθρώπινη κακία ἔχουν γεμισει τόν κόσμο μέ πόνο, μέ δυστυχία, μέ προσφυγιά πού δείχνουν ξεκάθαρα ὅτι χωρίς Θεό, ἤ μέ τή λατρεία ψεύτικων θεῶν ὁ ἄνθρωπος γίνεται δαιμονικός.

          Μέσα σέ ἕνα τέτοιο κόσμο ὁ Θεός γιά μιά ἀκόμη φορά ἐπισκέπτεται τή γῆ μας.

          Εὔχομαι σέ ὅλους σας, προσφιλέστατοι ἀδελφοί μου, καί παιδιά μου ἀγαπημένα, αὐτή τήν ἡμέρα πού τά σύμπαντα χαρᾶς πληροῦνται γιατί Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου, ἡ χαρά τῶν Χριστουγέννων νά εἶναι διαρκής μέσα στήν ζωή σας καί νά ἀποτελεῖ πηγή ἐμπνεύσεως, δυνάμεως καί παρηγορίας.

Ἐν ἀγάπη πολλῇ

εὐχέτης πάντων ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Φάτνης

Ὁ Ἐπίσκοπος σας