5 υποτροφίες από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου σε φοιτητές που θα αποφοιτούν από τα Λύκεια της Σιάτιστας!

Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία “GEORGIOS L. PAPAGEORGIOU PUBLIC BENEFIT & CHARITABLE FOUNDATION”, που εδρεύει στο Vaduz του Liechtenstein, σύμφωνα με το Σκοπό που περιλαμβάνεται στο καταστατικό του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση υποτροφιών.

Ειδικότερα θα χορηγηθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 για τους επιτυχόντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια) της χώρας, που θα αποφοιτήσουν από τα Λύκεια της πόλης της Σιάτιστας (Γενικό Λύκειο, Μουσικό Λύκειο και Επαγγελματικό Λύκειο), κατόπιν επιλογής – πέντε (5) υποτροφίες αξίας 600 € το μήνα η καθεμία.

Οι υποψήφιοι για τις υποτροφίες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

  1. Να είναι απόφοιτοι των Λυκείων (Γενικού, Μουσικού και Επαγγελματικού) της πόλης Σιάτιστας του Νομού Κοζάνης
  2. Να προέρχονται αποδεδειγμένα από φτωχές οικογένειες, κάτι που θα προσδιορίζεται από την προσκομιδή των εκκαθαριστικών της Εφορίας των γονέων (και του ίδιου του υποψήφιου, αν έχει) και του εντύπου Ε-9 ( εφόσον έχει).
  3. Να έχουν υψηλή βαθμολογία επιτυχίας στο Πανεπιστήμιο

 

 

**** Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 και θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος.

**** Η υποτροφία θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίσει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του προηγούμενου έτους, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι έχει επιτύχει στην εξέταση των μαθημάτων του προηγούμενου έτους κι ειδικότερα στα μαθήματα που απαιτούνται ως αριθμός ή ως διδακτικές μονάδες από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής φοίτησης.

**** Η υποτροφία θα χορηγείται επί 12 μήνες το χρόνο για κάθε ακαδημαϊκό έτος σπουδών με προκαταβολή του ποσού κάθε μήνα, στην αρχή του μήνα, μέσω Τράπεζας σε βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος. Για το πρώτο έτος μετά την επιλογή των υποτρόφων από την Επιτροπή η καταβολή θα γίνει στο τέλος του μήνα Οκτωβρίου και θα κατατεθεί αναδρομικά ο μήνας Σεπτέμβριος.

**** Ο υπότροφος υποχρεούται να προσκομίσει έγγραφο από την Σχολή του όπου θα αναγράφονται τα έτη που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών του σύμφωνα με τον Κανονισμό της Σχολής. Για την συνέχιση των σπουδών του βασική προϋπόθεση θα είναι ότι ο υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του.

Όσοι ενδιαφέρονται για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ή να αποστείλουν συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ίδρυμα Παπαγεωργίου, Αριστοτέλους 5, 54624 Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη «Υποτροφίες Ιδρύματος GEORGIOS L. PAPAGEORGIOU PUBLIC BENEFIT & CHARITABLE FOUNDATION”, τηλ. 2310-231578 ή 2310-224935 (στην οποία αίτηση πρέπει να απαριθμούνται και να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αλλιώς θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει η κατάθεσή τους και το Ίδρυμα δεν θα φέρει καμία προς τούτο ευθύνη) από 15-9-2015 μέχρι την και την 23-10-2015συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης ή επικύρωσης αυτών μέχρι και δύο μήνες πριν την 23 –10-2015.

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Boΐου για τον υποψήφιο και τους γονείς του.
  3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογίας εισοδήματος των οικονομικών ετών 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015, του εντύπου Ε-9 των αντιστοίχων ετών και του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ 2015 (κι αν δεν υπάρχει του έτους 2014) της οικογένειας του υποψήφιου και του ίδιου (εφόσον έχει εισόδημα κι ακίνητη περιουσία).
  1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης το πολύ 2 μηνών πριν την ημέρα επιλογής.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου (ή των γονέων και κηδεμόνων αυτού σε περίπτωση ανηλικότητας), ότι δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές κι ότι δεν εξέπεσε από υπαιτιότητά του από υποτροφία που του έχει απονεμηθεί.

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει μέχρι τις 30-10-2015 από την Επιτροπή Επιλογής που είναι διορισμένη από το Δ.Σ. του Ιδρύματος με απόφασή της, η οποία θα αναρτηθεί στα γραφεία του Δήμου Βοΐου και στους Πίνακες Ανακοινώσεων των Λυκείων της πόλης Σιάτιστας.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τον αριθμό των υπό χορήγηση υποτροφιών και υπάρχουν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι με τα ίδια προσόντα που πληρούν τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας, τότε για την επιλογή του υποτρόφου η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει τους ισοψηφίσαντες για να διενεργηθεί κλήρωση με την παρουσία των ενδιαφερόμενων.

 

 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος