Ὁ Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος -ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016

Μέσα στή νύχτα καί τό σκοτάδι,

μέσα στήν ἀδιαφορία τῶν πολλῶν

 καί τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν ἀγάπη τῶν ταπεινῶν,

πέρασε μέσα στόν κόσμο τῶν ἀνθρώπων ὁ Ἐμμανουήλ!

Ὁ Θεός πού στήνει τήν σκηνή του στή σάρκα μας!

Ἦλθε σάν φίλος καί δικός μας,

καί ὄχι σάν κυρίαρχος καί ἐξουσιαστής.

ἦλθε  ζητώντας τήν καρδιά μας καί ὄχι τήν ὑποταγή μας!

 

Μιά νύκτα, πιό σκοτεινή ἀπό ἐκείνη, ζοῦμε σήμερα,

γιατί εἶναι ἡ νύκτα τοῦ νοός μας.

Μιά παγωνιά πιό συντριπτική ζοῦμε στίς ἡμέρες μας

γιατί εἶναι ἡ παγωνιά τῶν καρδιῶν μας!

Σ’ ἕνα κόσμο ἀδιαφορίας,

πού πηγάζει ὄχι ἀπό τήν ἄγνοια, ἀλλά ἀπό τήν ἀλαζονεία,

γιά μιά ἀκόμη φορά ὁ Θεός ἐπιχειρεῖ νά περάσει στόν κόσμο μας.

Στό σκότος τοῦ αἰῶνος τούτου,

ἕνα γλυκό φῶς ἐπιχειρεῖ νά ἐλευθερώσει ἀπό τό σκοτάδι.

Εἶναι ἡ Ἐκκλησία!  Τοῦ Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησία!

 πού δηλώνει τήν παρουσία τοῦ Ἐμμανουήλ στό νῦν καί ἀεί τῆς ἱστορίας.

Σέ μιά γωνιά τῆς Ἐκκλησιᾶς,

στήν Ἱερά Προσκομιδή,

ὁ Θεός ντύνεται τήν σάρκα τοῦ ἀνθρώπου

καί ὁ ἄνθρωπος τή ζωή τοῦ Θεοῦ.

 

Κρίση,

εἶναι οἱ ἄδειες καρδιές μας

φτώχεια,

εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς ἀλαζονείας μας.

Οἱ Ἄγγελοι φώναξαν στή γῆ μας,

 ὅτι χωρίς δικαιοσύνη δέν ὑπάρχει εἰρήνη!

Οἱ Ποιμένες ἀγνόησαν τούς «σοφούς» τῆς ἐποχῆς τους

καί πῆγαν στή Βηθλεέμ καί εἶδαν τό γεγονός,

τόν Λόγο σαρκωνένο.

 

Ἀδελφοί,

ἡ ταπεινή ἀγάπη θά σώσει τόν κόσμο!

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Σαρκωθέντος Θεοῦ

Ἱκέτης τῶν εὐχῶν Σας