Ἐγκύκλιος Ποιμαντορική ἐπί τῇ Κυριακῇ τῆς Βαϊοφόρου.