Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Πάσχα

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

 

πασχα 2016

 

 

Παντί τ Πληρώματι τς κατά Σισάνιον καί Σιάτισταν κκλησίας

 

δελφοί μου

Χριστός νέστη!

 

Ἑορτῶν ἑορτή καί πανήγυρη πανηγύρεων ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ σταθερά μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι στήν γιγαντιαία πάλη ἀνάμεσα στήν ἀγἀπη καί τό μῖσος, ἀνάμεσα καί στήν ζωή καί τόν θάνατο ἡ ὁποία κυριαρχεῖ στην ἀνθρώπινη ἱστορία, ὁ Χριστός εἶναι ὁ νικητής. Ἡ Ἀπόλυτη Ἀγάπη, ὁ Χριστός, κατεπάτησε τόν θάνατο ἐλευθερώνοντας μας ἀπό τό φόβο καί τό ἄγχος πού προκαλεῖ. Μέ τό Πάσχα ἀρχίζει ὁ καινούριος αἰώνας, πού εἰσβάλλει στόν χρόνο καί τόν ἀνακαινίζει. Ὕστερα ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ λάμπει πλέον ἡ ζωή καί στόν χρόνο ἀκτινοβολεῖ ἡ αἰωνιότητα. Αὐτή ἡ βεβαιότητα ἀπό τούς χρόνους τῶν Ἀποστόλων μέχρι καί σήμερα συναρπάζει τήν Ἐκκλησία μας καί καθορίζει τήν ταυτότητά Της.

          Τώρα ὅλα εἶναι γεμάτα ἀπό φῶς, ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ καί τά καταχθόνια. Ἄς γιορτάζει λοιπόν ὁλόκληρη ἡ κτίση τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, διότι πάνω σέ αὐτήν στερεώθηκε. Ὁλόκληρη ἡ πλάση ἀποκτᾶ μέ τήν Ἀνάσταση ἰδιαίτερο φῶς. Αὐτό δέν προορίζεται ἀποκλειστικά γιά μερικούς ἐκλεκτούς ἀνθρώπους ἤ λαούς. Ζητεῖ νά ἀγκαλιάσει τούς πάντες, χωρίς διακρίσεις  ἐθνῶν, φυλῶν, χρώματος, καταγωγῆς, ἡλικίας μορφώσεως. Τούς πάντες καί τά πάντα. Πολύ περισσότερο σέ αὐτή τήν ζοφερή ἀπειλή καί ἐποχή πού ζοῦμε.

          Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐπιμένει μάλιστα νά γιορτάζει τήν Ἀνάσταση κάθε Κυριακή στό ξεκίνημα τῆς ἑβδομάδος. Καί οἱ πιστοί τήν βιώνουν σέ κάθε Θεία Λειτουργία. Ἔτσι προεκτείνεται σέ ὅλο τό ἔτος γιά νά πληρώσει τόν χρόνο. Τό «νῦν», τό τώρα, τήν κάθε στιγμή. Καί τίς

ὧρες τῆς ἐπιτυχίας καί τίς ὧρες τῆς ἀποτυχίας, τῆς χαρᾶς ἤ τοῦ πόνου, τῆς νίκης ἤ τῆς ἦττας. Τά μεγάλα καί τά μικρά, τίς σκέψεις, τά σχέδια,

 

 

τά καθήκοντα καί τίς δυσκολίες μας. να «νν» πού προεκτείνεται εἰς τό «εί».

Ἑορτάζουμε ἐφέτος τό Πάσχα σέ μιά πολύ δύσκολη, ἀλλά καί περίεργη ἐποχή. Ἑορτάζουμε τό Πάσχα σε ἐποχή σύγχυσης, φὀβου, ἀγωνίας. Ἡ Εὐρώπη ζεῖ σέ κατάσταση φόβου καί ἡ πατρίδα μας σέ κατάσταση ἀπόγνωσης. Ἡ Εὐρώπη χρεωκοπεῖ πολιτιστικά καθώς δείχνει τό ἀπάνθρωπο καί σκληρό πρόσωπό της καί ἡ Πατρίδα μας εἶναι γεμάτη μέ ταλαίπωρους ἀνθρώπους, τούς πρόσφυγες, πού ζητοῦν ἕνα καλύτερο αὕριο, ἄν καί ὑπάρχουν καί πολλοί πού δέν εἶναι σίγουροι γιά τό τί ἐπιζητοῦν.

Στην Εὐρώπη ἀλλά καί στην Πατρίδα μας βρέθηκαν καί ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἐπιζήτησαν μέ μανία καί ἐπιζητοῦν νά σκοτώσουν τόν Θεό στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Ὅμως κάνουν πώς δεν βλέπουν ὅτι ὅσοι στό παρελθόν τό ἐπιχείρησαν, τελικά δεν σκότωσαν τόν Θεό, ἀλλά τόν ἄνθρωπο. Τό βλέπουμε σήμερα αὐτό μπροστά μας στίς καραβιές τῶν προσφύγων, στά ἐκβρασμένα στίς ἀκτές πτώματα τῶν μικρῶν παιδιῶν ἀλλά καί τῶν ἄλλων πνιγέντων, στά κλειστά σύνορα, δηλαδή στίς κλειδωμένες καρδιές τῶν Εὐρωπαίων, στήν ἐγκατάλειψη ἐκείνων πού γιά τά δικά τούς ἄνομα συμφέροντα κατέστρεψαν τίς πατρίδες τους καί τούς ἔστειλαν πρόσφυγες στόν κόσμο. Δεν σκότωσαν λοιπόν τόν Θεό, λλά τόν νθρωπο! Σκότωσαν τήν λπίδα, τήν χαρά, τήν γάπη πού εναι Χριστός. Γιά τήν Εὐρώπη ἡ ὥρα τῆς νεμέσεως εἶναι πλέον παροῦσα. Παλιοί καί σύγχρονοι σταυρωτές, κάτω ἀπό ποικίλα προσωπεῖα συνασπίζονται ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ, γιατί ὁ Χριστός καί μόνον εἶναι τό μοναδικό μέτρο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί ἀξίας καί ἡ Ἀνάστασή Του χαρίζει στόν ἄνθρωπο τό μοναδικό νόημα ζωῆς, καθώς μεταβάλλει τόν κάθε ἄνθρωπο σέ μοναδικό ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Χωρίς τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ τό μοναδικό νόημα ζωῆς γιά τόν ἄνθρωππο εἶναι ἡ σκουπιδοποίηση Του, ἀφοῦ ὁ θάνατος εἶναι τό μόνο πού καθορίζει τόν ἄνθρωπο μέ ἕνα τρόπο τόσο ἀπόλυτο. Χωρίς Ἀνάσταση ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει καμμιά ἀπολύτως ἀξία. Γι’αὐτό ὅπου ἡ μαχητική ἀθεῒα ἐπεκράτησε σκότωνε συνειδήσεις, ἔπνιγε ὅτι πιό πολύτιμο ἔχει ἡ ἀνθρώπινη ζωή: τήν ἐλευθερία, τήν πίστη καί τήν ἀγάπη!

Μέ τόν εὐφρόσυνο χαιρετισμό «Χριστός νέστη» γιορτάζουμε οἱ χριστιανοί τό Πάσχα καί δέν κρύβουμε τήν χαρά μας γιατί ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι δικό μας γεγονός ζωῆς, δική μας Ἀνάσταση. Βέβαια τό μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, σάν νά μήν ζοῦν στήν Ἑλλάδα, καθώς καί πολλοί ἀπό τούς πολιτικούς μας ἡγέτες, ἀντί γιά τό «Χριστός νέστη»

 

ἀρκοῦνται σέ ἕνα ξερό «χρόνια πολλά», ἀλλά χωρίς τήν Ἀνάσταση τά χρόνια εἶναι πάντα λίγα, κακά καί ψυχρά ἀφοῦ τό τέλος τους εἶναι ὁ θάνατος. Ἐμεῖς ὅμως ξέρουμε καί ψάλλουμε: «Πάσχα Κυρίου Πάσχα!  κ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί κ γς πρός ορανόν Χριστός Θεός μς διεβίβασεν πινίκιον δοντας».

Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ συνετελέσθη μία διπλῆ διάβαση. Πρῶτον ὁλοκληρώθηκε ἡ διάβαση τοῦ Θεοῦ πρός τήν ἀνθρωπότητα, ἡ λύτρωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους πού ἄρχισε μέ τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί δεύτερον ὁλοκληρώθηκε ἡ διάβαση τοῦ ἀνθρώπου πρός τό Θεό πρός μιά νέα πορεία πού τελικά ὁδηγεῖ στήν ἕνωση μέ τόν Χριστό καί στή θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Μπορεῖ ἀκόμη τό ἀνθρώπινο γένος νά ἀντιμετωπίζει τίς θανατηφόρες πνοές τοῦ μίσους, τῆς ἀδικίας, τῆς ἁμαρτίας, ἀλλά ὁ θάνατος ἔχει ὁριστικά νικηθεῖ, ἔχει πατηθεῖ μέ τήν θυσία καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μοναδικοῦ Κυρίου τοῦ σύμπαντος καί τῆς ἱστορίας. Ὅποιος ἑνώνεται μαζί Του μέ τήν πίστη καί τήν ἀγάπη μέσω τῆς Ἐκκλησίας-τοῦ Σώματος Του-θά νικήσει καί αὐτός τόν θάνατο. Αὐτο εἶναι τό κεντρικό μήνυμα τῆς σημερινῆς ἡμέρας.

Σήμερα «θαντου ορτάζομεν νέκρωσιν, δου τήν καθαίρεσιν, λλης βιοτς τς αωνίου παρχήν καί σκιρτντες μνομεν τόν ατιον». Ἀκόμη πλατύτερα: Μέ τήν Ἀνάσταση Του ὁ Χριστός ἔλαβε ἀπό τόν Θεό Πατέρα «πσαν ξουσίαν ν οραν καί πί γς» καί ἀνακαίνισε τά σύμπαντα: «Πεφώτισται τά σύμπαντα τ ναστάσει σου Χριστέ» ψάλλουμε σήμερα.

Κάθε Πάσχα ἡ Ἐκκλησία  μᾶς καλεῖ ὅλους σέ μιά ἔξοδο ἀπό τήν ἀτμόσφαιρα τοῦ φόβου καί τῆς ταραχῆς στήν περιοχή τῆς ἐλπίδος καί τῆς εἰρήνης∙ ἀπό τήν ἄγνοια, στήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ∙ ἀπό τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας στό φῶς τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς∙ ἀπό τήν ἀπομόνωση τοῦ ἐγωϊσμοῦ, στήν  ἐνεργό ἀγάπη, στήν ἐν Χριστῷ κοινωνία∙ ἀπό αὐτό πού εἴμαστε σε αὐτό πού ὁ Χριστός θέλει νά γίνουμε: ἄνθρωποι δικοί του πού νά συντονίζουμε τό θέλημά μας μέ τό δικό Του θέλημα.

Σς εχομαι λοιπόν Καλό Πάσχα!

καί σς διαβεβαιώνω καί πάλι: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Μἐ Ἀναστάσιμες εὐχές

Ὁ Ἐπίσκοπος Σας