Ἐ γ κ ύ κ λ ι ο ς Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Θεοφανείων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

 

Ἀρ. Πρωτ. 4

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2017

 

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

          Ἑορτάζουμε σήμερα τήν μεγάλη Ἑορτή τῶν Θεοφανείων κατά τήν ὁποία ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται σέ μᾶς Ποῖος πραγματικά εἶναι. Ὁ Θεός δέν ἀνακαλύπτεται ἀπό τόν ἄνθρωπο, ἀλλά ἀποκαλύπτεται ὁ ἴδιος στόν ἄνθρωπο. Συνιστᾶ τόν ἑαυτό Του σέ ἐμᾶς. Μᾶς ἀποκαλύπτεται κατά τήν Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ στόν Ἰορδάνη ποταμό. Ἀποκαλύπτεται ὁ Πατήρ τοῦ ὁποίου ἀκούεται ἡ φωνή, ὁ Υἱός, ὁ Ὁποῖος σαρκωθείς καί ἐνανθρωπήσας σήμερον Βαπτίζεται καί τό Ἅγιον Πνεῦμα τό Ὁποῖο ἐν εἴδει περιστερᾶς τό ὁποῖον κάθηται ἐπί τοῦ Υἱοῦ.

          Ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος μᾶς δίνει τήν δική Του μαρτυρία καί βεβαιώνει ὅτι Ἐκεῖνος ὁ Ὁποῖος τόν ἀπέστειλε τοῦ εἶπε, ὅτι «σέ Ἐκεῖνον πού θά δεῖς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον νά κάθεται, αὐτός εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός». Δικαιολογημένα λοιπόν ἡ Ἐκκλησία μας ψάλλει: «Ἐν Ἰορδάνη Βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις». Ἔτσι ἐπιβεβαιώνεται ὁ Λόγος τῆς Γραφῆς  πού μέ τό στόμα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου βεβαιώνει: «Τρεῖς εἰσίν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῷ οὐρανῶ, ὁ Πατήρ, ὁ Λόγος καί τό Ἅγιον Πνεῦμα καί οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἰσί».  Λόγος καθαρός καί σαφής.

          Ὁ Θεός λοιπόν εἰς τόν Ὁποῖον πιστεύει ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ἁγία Τριάδα. Ἕνας Θεός κατά τήν φύση καί τήν Οὐσία καί Τριαδικός κατά τίς Ὑποστάσεις –Πρόσωπα. Στό ἐρώτημα: γιατί ἡ Ἐκκλησία πιστεύει στόν Τριαδικό Θεό, ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή. Γιατί ἔτσι φανερώθηκε καί ἀποκαλύφθηκε σέ μᾶς ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

          Μιά ἀκόμη μαρτυρία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἔχουμε κατά τήν Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ εἰς τό ὄρος Θαβώρ. Τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ λάμπει πιό δυνατά καί ἀπό τόν ἥλιο, ἀποκαλύπτοντας τό ἀληθινό πρόσωπο τῆς Θεότητος. Ὁ Πατήρ ἀκούεται νά ἐπιβεβαιώνει ὅτι «αὐτός ἐστίν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ὧ ηὐδόκησα» καί τό Ἅγιο Πνεῦμα ὡς νεφέλη φωτεινή καλύπτει τό ὄρος. Ὁ Θεός μας δέν εἶναι ἀτομικός, ἀλλά κοινωνία προσώπων τῆς ὁποίας τό περιεχόμενον εἶναι ἡ ἀγάπη. Γι’αὐτό καί ἡ Γραφή πάλι μᾶς λέγει: «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί».

          Ἡ Ἐκκλησία διευκρινίζοντας καί ἑρμηνεύοντας θεολογικά αὐτή τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ μᾶς λέγει ὅτι τά Τρία Πρόσωπα τῆς Θεότητος ἀλληλοπεριχωροῦνται καί ἡ σχέση τους εἶναι ἡ ἀγάπη. Ἀλληλοπεριχωροῦνται σημαίνει ὅτι χωράει τό ἕνα μαζί μέ τό ἄλλο, χωρίς ἡ παρουσία τοῦ ἑνός νά ἀμφισβητεῖ ἤ νά θέτει σέ κίνδυνο τό ἄλλο. Ἀλληλοπεριχωροῦνται καί ἀλληλοαγαπῶνται γι’αὐτό καί ὁ Τριαδικός Θεός εἶναι ἀπολύτως ἐλεύθερος.

          Ὅλα αὐτά ἔχουν ἰδιαίτερη σημασία γιά μᾶς γιατί μᾶς ἀποκαλύπτουν τόν τρόπο καί τῆς δικὴς μας αὐθεντικῆς ὕπαρξης. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, κατ’εἰκόνα Θεοῦ δημιουργημένοι εἴμαστε ἕνα κατά τήν ἀνθρώπινη φύση μας καί πολλοί κατά τά πρόσωπα. Ἔχουμε λοιπόν κληθεῖ νά ἀλληλοπεριχωρούμεθα, τόσο στήν μικρή κοινότητα τῆς οἰκογένειας μας, ὅσο καί στήν μεγάλη κοινότητα τῆς Ἐκκλησίας, νά εἴμαστε ἀγάπη. Τό περιεχόμενο τῶν σχέσεων μας νά εἶναι ἡ ἀγάπη. Διαφορετικά ἔχουμε ἀποτύχει στήν ζωή μας. Ὁ ἄνθρωπος πού δέν ἀγαπᾶ εἶναι ἕνας ἀποτυχημένος ἄνθρωπος.

          Οἱ ἄνθρωποι ἀπό τά πανἀρχαια χρόνια, ἀλλά καί στά σημερινά ζητοῦν νά φτιάξουν κοινωνίες πού νά ἐπικρατεῖ ἡ δικαιοσύνη, ἡ εἰρήνη, ἡ ἀγάπη. Ἀλλά εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι πού τίς ὑπονομεύουμε. Ἐμεῖς στήν Πατρίδα μας σχεδιάζουμε νά φτιάξουμε ἕνα καινούριο Σύνταγμα γιά νά κάνουμε πιό δίκαιες τή ζωή μας καί τίς σχέσεις μας. Τό σημερινό Σύνταγμα μας ἔχει ὡς προοίμιον τήν δοξολογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ: «Εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί ἀδιαιρέτου Τριάδος». Ὅμως αὐτή τήν προμετωπίδα θέλουν οἱ σημερινοί ἄρχοντες μας νά τήν διαγράψουν. Καί ὅμως αὐτή ζωγραφίζει μέ τά πιό ἔντονα χρώματα τήν κοινωνία πού στόχο ἔχει τήν ἀρετή καί τόν ἁγιασμό, τήν ἑνότητα πού πηγάζει ἀπό τήν φύση μας καί τήν ἀγάπη πού μᾶς κρατάει ἀδιαίρετους καί μονιασμένους. Κάνουμε πῶς δέν καταλαβαίνουμε ὅτι πηγή τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἑνότητος καί τῆς ἀγάπης εἶναι ὁ Τριαδικός Θεός μας διότι εἶναι Ἅγιος, Ὁμοούσιος καί ἀδιαίρετος.

          Τί κοινωνία λοιπόν θέλουμε; Ποιό εἶναι τό πρότυπό μας γι’ αὐτή τήν κοινωνία;  Ὑπάρχει καλύτερο ἀπό αὐτό πού ἤδη μᾶς ἔχει δοθεῖ; Αὐτό τό πρότυπο θά πρέπει νά ἰσχυροποιήσουμε καί νά τό κάνουμε ἐνεργό μέσα στήν ζωή μας καί μέσα στήν κοινωνία μας, γιά νά γίνουμε μιά ἀγαπητική κοινωνία ἀλληλοπεριχωρούμενων ἀνθρώπων καί ὄχι μιά τυφλή μάζα ἀλληλομισούμενων ἀτομικῶν, ἐγωϊστικῶν ὑπάρξεων.

          Τό φῶς ἦλθε πραγματικά στόν κόσμο, ἀλλά ἐμεῖς μισοῦμε τό φῶς καί δέν ἐρχόμεθα πρός τό φῶς γιά μήν ἐλεγχοῦν ἀπό τό φῶς καί οἱ πονηρές προθέσεις μας καί τά ἀκόμη πονηρότερα ἔργα μας.

          Ἄς δοξάσουμε, ἀδελφοί τόν Θεό γιά τήν Θεοφάνεια Του, ἄς εὐχαριστήσουμε γιά τήν ἀποκάλυψη σέ μᾶς τοῦ αὐθεντικοῦ τρόπου ὕπαρξής μας καί ἄς ἀγωνιζόμαστε νά ζήσουμε μέσα στό Φῶς καί τήν ἀλήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας. Σήμερα τά Φῶτα καί ὁ Φωτισμός. Καλή φώτιση σέ ὅλους μας.

Εὐχέτης πάντων πρός τόν ἀποκαλυφθέντα Θεόν!

Ὁ Ἐπίσκοπος Σας