Ἐγκύκλιος Ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

 

Ἀρ. Πρωτ. 1

Ἐν Σιατίστῃ τῇ 1ῃ Ἰανουαρίου 2015

 

Ἐγκύκλιος

Ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

 

          Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ ὁποίου  ἑορτάζουμε τήν μνήμη, ἕνα νέος ἔτος βρίσκεται ἀπό σήμερα μπροστά μας.

          Στήν γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ νέος χρόνος ὀνομάζεται «νέος ἐνιαυτός τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου» πού σημαίνει μιά ἀκόμη χρονική περίοδο τήν ὁποία ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ χαρίζει στόν καθένα μας ἐπάνω στήν γῆ.

          Ὁ χρόνος ἔχει μιά ἀρχή γιά τόν καθένα μας καί φαίνεται νά ἔχει καί ἕνα τέλος. Ἀρχή εἶναι ἡ ἡμέρα πού γεννηθήκαμε.Ποιό ὅμως εἶναι τό τέλος; Στή γλῶσσα μας ἡ λέξη τέλος ἔχει δύο ἔννοιες. Ἡ μία σημαίνει τό τέρμα. Ἡ ἄλλη σημαίνει τήν ὁλοκλήρωση.

          Ὁ χρόνος μοιάζει μέ ἕνα ποτάμι πού κυλάει καί πού φαίνεται σέ μᾶς τούς ἀνθρώπους ὅτι τό τέλος του εἶναι ὁ θάνατος. Ὅμως, ὅπως ὅλα τά ποτάμια, δέν τελειώνει, ἀλλά ἐκβάλει στήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Σέ μιά ἄλλη πραγματικότητα πού δέν ἀνήκει στό χρόνο ἀλλά στήν αἰωνιότητα.

          Γιά ποιο λόγο ὅμως ὁ Θεός μᾶς χαρίζει τόν χρόνο; Ὁ ἀπόστολος Παῦλος θά μᾶς πεῖ ὅτι ὁ χρόνος πρέπει νά γίνει «καιρός σωτηρίας». Θά μᾶς καλέσει δηλαδή νά ἀξιοποιήσουμε ὅσο χρόνο ὁ Θεός μᾶς διαθέσει, λιγότερο ἤ περισσότερο γιά νά σωθοῦμε. Νά συναντήσουμε δηλαδή στήν ζωή μας τόν Σωτήρα Χριστό καί νά ὁλοκληρωθοῦμε. Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀνθρὠπινης ζωῆς εἶναι ἡ ἔνταξη της στήν ζωή τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἕνωση μας μέ τόν Χριστό εἶναι ὁ τρόπος πού νικᾶμε τόν θάνατο καί ζοῦμε στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

          Ὁ ἄνθρωπος βέβαια πού ἑνώνεται μέ τόν Θεό, φανερώνει τή ζωή τοῦ Χριστοῦ στήν καθημερινότητα του. Ἀλλά ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀγάπη. Ὁ ἄνθρωπος τότε μόνο ζεῖ ἀληθινά ὅταν ἀγαπᾶ. Καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀγαπᾶ τότε ἀληθινά ζεῖ καί χαίρεται τήν ζωή του. Ὁ Χριστός μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι ἦλθε στόν κόσμο γιά νά μποροῦμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νά ἔχουμε ζωή καί περίσσευμα ζωῆς.

          Ὅλες αὐτές τίς ἀλήθειες τίς βλέπουμε νά φανερώνονται στήν ζωή τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Βασιλείου. Ὁ ἅγιος ἐμπιστεύθηκε στή ζωή του τόν Χριστό σάν τόν μοναδικό τρόπο νά ζήσει αἰώνια. Στή ζωή του φανέρωσε τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή τήν ἀγάπη. Εἶχε μιά σπάνια μόρφωση, εἶχε σπουδάσει ἕξι (6) ἐπιστῆμες καί τίς χρησιμοποίησε ὅλες γιά νά ὑπηρετήσει καλύτερα τόν συνάνθρωπο του καί ὄχι γιά νά πλουτήσει. Πλοῦτος του ἦταν ἡ ἀγάπη. Ἔφτιαξε μιά πόλη ἀγάπης πού οἱ μεταγενέστεροι τήν ὀνόμασαν Βασιλειάδα. Ἐκεῖ ὁ κάθε ἀναγκεμένος ἄνθρωπος εὕρισκε στήριξη, παρηγοριά καί ἀγάπη. Ὁ Ἅγιος Βασίλειος εἶχε δημιουργήσει καί λεπροκομεῖο καί φρόντιζε ὡς ἰατρός τούς ἀρρώστους. Περιποιόταν τούς λεπρούς ὁ ἴδιος καί στό τέλος ἀσπαζόταν τίς πληγές τους.

          Ὁ Ἅγιος Βασίλειος εἶχε ταυτόχρονα δυνατή πίστη. Στή ζωή του ἐμπιστεύθηκε ἀταλάντευτα τόν Χριστό καί ὑπερασπίστηκε τήν ὀρθόδοξη πίστη ἀπό τήν πλάνη καί τήν αἵρεση. Εἶναι χαρακτηριστικός ὁ διάλογος του μέ τόν ἔπαρχο πού ἀπαιτεῖ ἀπό αὐτόν νά προσχωρήσει στήν αἵρεση:

Ἔπαρχος: Ἐάν δέν μέ ὑπακούσεις θά πάθεις κάτι ἀπό ὅσα ἔχω στήν ἐξουσία μου

Ἅγιος Βασίλειος: Ποιά εἶναι αὐτά;

Ἔπαρχος: Θά σέ ἐξορίσω. Θά σοῦ δημεύσω τήν περιουσία. Θά σέ σκοτώσω.

Ἅγιος Βασίλειος: Ἔχεις κάτι ἄλλο, γιατί αὐτά δέν μέ ἀφοροῦν.

Ἔπαρχος: Μά πῶς;

Ἅγιος Βασίλειος:Μέ ἀπειλεῖς μέ ἐξορία. Ὑπάρχει κάποιος τόπος νά μέ στείλεις πού δέν θά ὑπάρχει ὁ Θεός; Ἕνας τέτοιος τόπος θά ἦταν ἐξορία. Ἀλλά τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό πλήρωμα αὐτῆς. Θά μοῦ δημεύσεις τήν περιουσία; Ἡ μόνη μου περιουσία εἶναι τά βιβλία μου καί τά τριμένα ράσα πού φοράω. Μέ ἀπειλεῖς μέ θάνατο;Θά ἐννοεῖς τήν πρώτη πληγή κάτω ἀπό τήν ὁποία θά πέσει νεκρό αὐτό τό ταλαίπωρο σῶμα. Γνώριζε ὅτι μόνο αὐτή τήν πληγή ἐξουσιάζεις. Ἀλλά αὐτή ἡ πληγή θά μέ φέρει πιο κοντά στόν Χριστό μου.

          Τό συμπέρασμα τοῦ Ἐπάρχου πού μεταφέρει στόν αἱρετικό αὐτοκράτορα: «Κρείσσων ἀπειλῶν ὁ ἀνήρ», δηλαδή μεγαλύτερος ἀπό ὅλες τίς ἀπειλές ἀναδείχθηκε αὐτός ὁ ἄνδρας. Ἔτσι ὁ Ἅγιος Βασίλειος ἔμεινε σταθερός στήν πίστη του καί δυνατός στήν ἀγάπη του.

          Ἀδελφοί μου,

          Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας θά γίνει ἀληθινά καινούριος ἐάν βάλουμε τό Χριστό στήν ζωή μας καί τό θέλημα του γίνει δείκτης πορείας γιά ὅλο τόν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς μας. Μιά τέτοια χρονιά σᾶς εὔχομαι νά ζήσετε αὐτό τό χρόνο πού ἀπό σήμερα ἀρχίζει, ἐάν θέλετε νά εἶναι καλός καί εὐγογημένος.

Χρόνια πολλά, καλά καί εὐλογημένα!

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας

Ὁ Ἐπίσκοπος Σας

Ypografi Sisaniou -mavri