Μεγάλη Εβδομάδα – Η Μεγάλη Δευτέρα

Ολόκληρος η Μεγάλη Εβδομάς που ήδη ήρχισε μας προετοιμάζει για τη μεγάλη εορτή της Χριστιανοσύνης, το Άγιον Πάσχα.

Όλοι οι πιστοί αναμένουν με μία γλυκειά προσδοκία το χαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού.

 Ονομάζεται μάλιστα Μεγάλη Εβδομάς, όπως υπογραμμίζει ο ιερός Χρυσόστομος «όχι διότι έχει περισσοτέρας ώρας η περισσοτέρας ημέρας αλλά διότι μεγάλαι και απερίγραπτοι υπήρξαν αι ωφέλειαι τας οποίας ελάβομεν κατ  αὐτὴν την εβδομάδα.

Κατ  αὐτὴν έλαβε τέλος ο πολυχρόνιος πόλεμος ημών εναντίον του Θεού, κατηργήθη ο θάνατος, εξηφανίσθη η κατάρα, η τυραννική εξουσία του διαβόλου κατελύθη, συμφιλίωσις του Θεού προς τους ανθρώπους έγινε.

Δι  αὐτό, λοιπόν ονομάζομεν Μεγάλην την Εβδομάδα αυτήν, επειδή τόσας πολλάς και μεγάλας δωρεάς μας εχάρισε κατ  αὐτὴν ο Κύριος».

Ιδιαιτέρως οφείλουμε να σημειώσουμε ότι όλοι οι ύμνοι της Εκκλησίας κατ  αυτὴν την χρονική περίοδο είναι θαυμάσιοι και υπερέχουν όλων των άλλων.

Συγκινούν και κατανύσσουν την ψυχή του ανθρώπου και μας αναβιβάζουν πνευματικά.

 Από τη σημερινή υμνογραφία το πιο σπουδαίο και με βαθύτατο νόημα τροπάριο είναι το: «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός και μακάριος ο δούλος ον ευρήσει γρηγορούντα· ανάξιος δε πάλιν ον ευρήσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου, μη τω ύπνω κατενεχθής, ίνα μη τω θανάτω παραδοθής και της βασιλείας έξω κλησθής· αλλά ανάνυψον κράζουσα· Άγιος, Άγιος, Άγιος ει ο Θεός ημών, προστασίαις των Ασωμάτων ελέησον ημάς».

Αυτό το τροπάριο επαναλαμβάνεται μέχρι και την Μεγάλη Τετάρτη.

Πρόκειται για ένα αφυπνιστικό της συνειδήσεως ύμνο.

Υπογραμμίζει ότι ο Κύριος έρχεται μέσα στην πνευματική νύκτα του εαυτού μας, της κοινωνίας μας, εντελώς ξαφνικά και ο πιστός εκείνος ο οποίος θα Τον περιμένη και θ  ἀγρυπνῇ θα είναι μακάριος.

Αντιθέτως, θα είναι ανάξιος Κυρίου, αυτός ο οποίος θα βρίσκεται στην κατάσταση της πνευματικής αμελείας και ραθυμίας. Γι  αὐτὸ οφείλουμε να είμεθα «γρηγορούντες» περί τα πνευματικά ζητήματα.

 Αλήθεια, στη νύκτα της κοινωνίας μας έρχεται ο Κύριος για να πάψη να επικρατή το σκότος.

Θα Τον αποδεχθούμε; Τι επιλέγουμε για τον εαυτόν μας, το «μακάριος δούλος» του Νυμφίου Χριστού η το «ανάξιος»;

Η Μεγάλη Εβδομάς που έχουμε μπροστά μας είναι ένα προσκλητήριο, ένα ιερό προσκλητήριο για πνευματικό αγώνα.

Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαθανασίου

Ιεροκήρυξ Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών

Διευθυντής Ιδ. Γραφείου Μακαριωτάτου