Η Σιάτιστα στον πόλεμο του 1940!

Σιατιστινοί που σκοτώθηκαν στον πόλεμο του 1940

Γράβας Παναγιώτης του Παναγιώτη. Δεκανέας του 53ου Σ.Π. Γεννήθηκε στη Σιάτιστα το έτος 1908. Σκοτώθηκε στο ύψωμα 1878 (Μοράβα) στις 17-11-1940.

Κάβουρας Χρήστος του Δημητρίου. Στρατιώτης του 51ου Σ.Π. Γεννήθηκε στη Σιάτιστα το έτος 1914. Εξαφανίστηκε στο ύψωμα 1878 (Μοράβα) στις 17-11-1940.

Μέμμος Κων/νος του Μάρκου. Στρατιώτης του 53ου Σ.Π. Γεννήθηκε στη Σιάτιστα το έτος 1918. Σκοτώθηκε στο ύψωμα 1878 (Μοράβα) στις 17-11-1940.

Σκούφης Γεώργιος του Αθανασίου. Στρατιώτης του 27ου Σ.Π. Γεννήθηκε στη Σιάτιστα το έτος 1914. Πέθανε στο Σ3 Πεδινό χειρουργείο στις 8/1/1941.

Τζήρκας Ιωάννης του Βασιλείου. Στρατιώτης του 27ου Σ.Π. Γεννήθηκε στη Σιάτιστα το έτος 1914. Σκοτώθηκε στο Γκούρι Τοπίτ ( Κάμιας ) στις 6-4-1941.

Χάτσιος Ευθύμιος του Δημητρίου. Δεκανέας του 27ου Σ.Π. Γεννήθηκε στη Σιάτιστα το έτος 1915. Εξαφανίστηκε στο μνήμα Γραίας ( Κάμιας ) στις 20-3-1941.

 

Το έγγραφο του διοικητή του 53ου Συντάγματος Πεζικού προς τον πρόεδρο της Κοινότητος Σιατίστης με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 1941

 53ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΡΟΣ                                        

Τον Κον ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

 

Κύριε Πρόεδρε,

Αισθάνομαι την υποχρέωσιν, ως Διοικητής του 53ου Συντάγματος Πεζικού να φέρω εις γνώσιν υμών τον ηρωισμόν και την αυτοθυσίαν, ην επεδείξαντο από της κηρύξεως του πολέμου μέχρι σήμερον οι έφεδροι της Κοινότητος υμών και λοιπών Κοινοτήτων Επαρχίας Βοΐου εξ ων συνεκροτήθη το 53ον Σύνταγμα Πεζικού.

Aπαντες οι έφεδροι την διαταγήν της κηρύξεως του πολέμου κατά του επιβουλευθέντος την Ελευθερίαν της Πατρίδος εχθρού υπεδέχθησαν μετ” ενθουσισμού και ικανοποιήσεως υποσχεθέντες εις τον υποφαινόμενον ότι θα εκπληρώσωσι  μέχρι κεραίας τας υποχρεώσεις των ως στρατιωτών δια την διατήρησιν της Τιμής και της Εελευθερίας της Πατρίδος.

Και την υπόσχεσίν των αυτήν ετήρησαν διότι:

Την αυγήν της 14ης Νοεμβρίου 1940 εξορμήσαντες εκ της γραμμής των συνόρων  επολέμησαν με άφθαστον ηρωισμόν  και καρτερίαν υπό τα φονικά πυρά του εχθρού  και  υπό τον συνεχή βόμβον των υπέρ τας κεφαλάς των διαρκώς  ιπταμένων βομβαρδιστικών εχθρικών αεροπλάνων και διέρρηξαν αυτοί πρώτοι την αμυντικήν τοποθεσίαν της Μοράβα, ήτις υπερήσπιζε την πόλιν της Κορυτσάς, συλλαβόντες πολλούς αιχμαλώτους και κυριεύσαντες πυροβόλα και παντοίον άλλο πολεμικόν υλικόν.

Και συνεχίζοντες τας αιματηράς προσπαθείας των καταλαμβάνουν εξ εφόδου δια της λόγχης τα αλλεπάλληλα απόκρημνα και πλήρη ελλοχευουσών αντιστάσεων υψώματα και χαράδρας, δια να επιτύχουν τελικώς την άνοδον των επί των υψηλότερων κορυφών της Μοράβα και να τοις προσφερθή ως ανταμοιβή του ηρωισμού των το θέαμα της Ελληνικής Κορυτσάς.

Δύοντος του ηλίου την 22αν Νοεμβρίου το Σύνταγμα λαμβάνει  την διαταγήν να καταλάβει  την Κορυτσάν και ούτω τας πρώτας εσπερινάς ώρας οι έφεδροι της Σιατίστης και λοιπών  Κοινοτήτων της Επαρχίας Βοΐου, πρώτοι εξ όλων των εφέδρων της Ελλάδος παρελαύνουν εις πυκνήν φάλαγγα δια της Κεντρικής οδού της Κορυτσάς δια μέσου του πυκνού και ενθουσιώντος πλήθους των απελευθερωθέντων αδελφών της πόλεως.

Κύριε Πρόεδρε,

Είμαι υπερήφανος, διότι εις εμέ έλαχεν η τιμή να διοικώ το 53ον Σύνταγμα Πεζικού, το συγκροτηθέν εκ των γενναίων  εφέδρων  της Κοινότητός Σας και λοιπών Κοινοτήτων Επαρχίας Βοΐου και παρακαλώ όπως εκφράσητε την υπερηφάνειάν  μου ταύτην εις άπαντας τους κατοίκους της Κοινότητος υμών.

Τ.Τ. 520 τη 8η Ιανουαρίου 1941

Ο Διοικητής του Συντάγματος

ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ

ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

  • Το έγγραφο του διοικητή του 53ου Συντάγματος Πεζικού προς τον  Γυµνασιάρχη του ιστορικού Τραµπαντζείου Γυµνασίου της Σιάτιστας μέ ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 1940

Ο Διοικητής του 53ου Συντάγματος Πεζικού Θεοδωράκης Δημήτριος  Αντ/ρχης Πεζικού, έστειλε στον τότε Γυμνασιάρχη του ιστορικού Τραμπαντζείου Γυμνασίου της Σιάτιστας σχετικά με το θάνατο του Σιατιστινού φιλόλογου καθηγητή Γράβα Παναγιώτη το παρακάτω έγγραφο, που φέρει ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 1940:

»Εις απάντησιν του υπ” αριθ. 972/8-12-1940 εγγράφου υμών, έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν ότι ο Καθηγητής του υφ” υμάς Γυμνασίου Δεκανεύς Γράβας
Παναγιώτης έπεσεν ηρωικώς μαχόμενος υπέρ ακεραιότητος φιλτάτης ΠΑΤΡΙΔΟΣ την 17ην παρελθόντος επί του υψώματος 1878 ΜΟΡΑΒΑ του επωνομασθεντος ύψωμα Χειροβομβίδων .
Η οικογένεια αυτού ως και η ιδιαιτέρα του Πατρίς, εύανδρος ΣΙΑΤΙΣΤΑ, παρά τον πόνον ον συμμεριζόμεθα και ημείς οι φίλοι του, δύνανται να είναι υπερήφανοι, διότι μεταξύ των πρώτων, οίτινες διά του τιμίου αίματός των επότισαν διά πολλοστήν ήδη φοράν το πολύφυλλον της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΕΝΔΡΟΝ συγκαταλέγεται και το
προσφιλές αυτών τέκνον.

Τιμή επίσης ανήκει και εις το Γυμνάσιον υμών εις ό ο ηρωικός νεκρός προσέφερε τας υπηρεσίας του, προετοιμάζων ψυχικώς την μαθητιώσαν ελληνικήν νεότητα διά τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΗΜΩΝ ΑΓΩΝΑΣ».
Τ.Τ. 520 τη 20 Δεκεμβρίου 1940

( Από το αρχείο του συνεργάτη του siatistanews.gr κ. Γεωργίου Μπόντα)