Δημοπρασία για την Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας

Την 4η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και από ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ. στο Δημαρχείο Βοΐου [Πλατεία Τσιστοπούλου 5, 50300 Σιάτιστα] και ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, θα διεξαχθεί δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες
προσφορές και με συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά οικονομικότερη
(χαμηλότερη) προσφορά για την προμήθεια «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου
Βοΐου για το σχολικό έτος 2013-2014» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 92.547,00 €
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 13% για την οποία έχουν συνταχθεί οι υπ’ αρίθμ. 21249/23.7.2013
τεχνικές προδιαγραφές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών
και οι συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα σε σχέση με το αντικείμενο της
προμήθειας.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται
στην αναλυτική διακήρυξη.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται ίση με 4.630,00 ευρώ, με εγγυητική επιστολή του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και το Ν.3463/06 «Δημοτικός
& κοινοτικός κώδικας»
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την χορήγηση των τευχών δημοπράτησης οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Βοΐου (αρμόδιος κ.
Μυλωνάς Σωτήριος στο τηλέφωνο 2465350103) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα