Έναρξη του ΙΔ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου

 

Ξε­κί­νη­σαν στις 17 Σεπτεμ­βρί­ου οι ερ­γα­σί­ες του ΙΔ’ Πα­νελ­λη­νί­ου Λει­τουρ­γι­κού Συμ­πο­σί­ου Στε­λε­χών Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων, το ο­ποί­ο δι­ορ­γα­νώ­νει η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος δια της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως.

Το Συμπόσιο λαμβάνει χώρα στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών και οι εργασίες του φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της Χριστιανικής Εστίας Πατρών, με τη συμμετοχή 110 εκπροσώπων από 55 Ιερές Μητροπόλεις.

Γε­νι­κό θέ­μα του Συμ­πο­σί­ου, το ο­ποί­ο έ­χει θέ­σει υ­πό την αι­γί­δα του ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Α­θη­νών και Πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος, εί­ναι:

 «ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ»

Μετά την προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου και του Προέ­δρου της Ορ­γα­νω­τι­κής Επι­τρο­πής Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Και­σα­ρι­α­νής, Βύ­ρω­νος και Υ­μητ­τού κ. Δα­νι­ήλ,προέδρου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συ­νε­δρί­α με προ­ε­δρεύ­ον­τα τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Εξοχώτατος Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος και ο Εντιμώτατος Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Στανίτσας εκπρόσωπος του Εντιμωτάτου Δημάρχου Πατρέων.

Η πρώ­τη Ει­σή­γη­ση εί­χε ως θέ­μα : «Το βιβλικό υπόβαθρο της Λειτουργικής τέχνης». Ο ει­ση­γητής Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Επίκουρος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλονίκης, ο­ποίος πα­ρου­σί­α­σε πτυ­χές του θέ­μα­τoς και τό­νι­σε μεταξύ άλλων τα ε­ξής: «Η μελέτη των εκκλησιαστικών τεχνών μας πείθει α) ότι η ανάγκη ανάπτυξης εκ μέρους της εκκλησίας τεχνών σε σχέση με τη λατρεία, που είναι το θέμα του συνεδρίου μας, ήταν αυτονόητη από τα πρώτα της κι όλας βήματα, β) ότι οι τέχνες αυτές δεν προήλθαν από παρθενογένεση μέσα στο σώμα της εκκλησίας, αλλά είναι αποτέλεσμα συνδρομής επιδράσεων, γ) ότι δεν αποτελούν αυτοσκοπό αλλά λειτούργησαν και λειτουργούν ως διάκονοι στη διαδικασία οικοδομής της εκκλησίας και δ) ότι είναι απόλυτα συμβατές με την απαίτηση της Βίβλου για πνευματική λατρεία».

Η Ελλογιμωτάτη κ. Ιωάννα Στουφή, Επίκουρη Καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών α­νέ­πτυ­ξε το θέ­μα : «Η Ναοδομία». Η Ει­ση­γή­τρια με­τά τη δι­α­τύ­πω­ση εμ­πε­ρι­στα­τω­μέ­νων ε­πι­στη­μο­νι­κών θέ­σε­ων ε­τό­νι­σε ότι : «Η ορθόδοξη ναοδομία υπήρξε πεδίο έκφρασης του ορθόδοξου βιώματος με διαχρονικότητα και συνεχή μετεξέλιξη όχι μόνο την βυζαντινή αλλά και τη μεταβυζαντινή και τη νεότερη εποχή. Η μακραίωνη ιστορία της ορθόδοξης ναοδομίας αποδεικνύει τη νεωτερικότητά της, τη δυναμική της να καινοτομεί και παράλληλα να εκφράζει πιστά την παράδοση, και τη σταθερή πίστη της Εκκλησίας. Πέρα από αισθητικές κατηγορίες και πρακτικές ανάγκες, ο ορθόδοξος ναός οφείλει να υπηρετεί τη Λατρεία και το ορθόδοξο βίωμα και αυτά είναι που καθόριζαν και θα πρέπει να καθορίζουν και σήμερα την κτηριολογική διάταξη και την καλλιτεχνική έκφραση των ναών.

   Έκφραση της παράδοσης δεν σημαίνει απαραίτητα εμμονή σε παλαιότερους αρχιτεκτονικούς τύπους και κατά-σκευαστικούς τρόπους αλλά διατήρηση βασικών αρχών και αξιών του ορθόδοξου ναού, όπως είναι:

  • η λειτουργικότητα του χώρου
  • η στροφή προς τα έσω
  • η σημαντική και ο συμβολισμός της αρχιτεκτονικής του
  • η διατήρηση του ανθρώπινου μέτρου.

Η Τρίτη Ει­σή­γη­ση εί­χε ως θέ­μα: «Υμνολογικός λόγος και Βυζαντινή Μουσική».

Ο Εισηγητής, κ. Αθανάσιος Βουρλής, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπογράμμισε τα εξής: «Το Βυζαντινό εκκλησιαστικό μέλος εννέχει εκ της φύσεως του μια ιδιόμορφη ερμηνευτική του λόγου, με την οποία καθιστά τον υμνολογικό λόγο εύληπτο, κατανοητό, διδακτικό και ψυχαγωγικό. Για την επιτυχία του σκοπού αυτού χρησιμοποιούν οι μελοποιοί πολλούς τρόπους, όπως: τον απεικονιστικό, το μιμητικό, το συμβολικό και τον εξαρσιακό , αυτοτελώς ή αλληλοδιαδόχως ή συνδιαστικώς».

          Η πρώτη συ­νε­δρίαση έ­κλει­σε με γόνιμη συζήτηση στα αναπτυχθέντα θέματα.

Στη συ­νέ­χεια πα­ρα­τέ­θη­κε α­πό την φι­λο­ξε­νού­σα Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Πατρών δείπνο προς τι­μήν των ει­ση­γη­τών και συ­νέ­δρων, και οι εκ­πρό­σω­ποι των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων α­να­χώ­ρη­σαν για τους τόπους φιλοξενίας.

simposio1